Przebudowa dróg zakładowych w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie – Etap II

Zamawiający: PGNiG TERMIKA SA, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.

Opis robót:

Lp.

Wyszczególnienie prac

1

Wykonanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo prac, projektu organizacji prac, planu zapewnienia jakości, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przekazanie ich do oceny Zamawiającemu.

2

Inwentaryzacja stanu istniejącego oraz analiza techniczna, z uwzględnieniem sprawdzeń i ustaleń dokonanych podczas wizji lokalnej, dla zapewnienia kompletności realizacji przedmiotu umowy.

3

Wykonanie prac pomiarowo-badawczych, pomiarów geodezyjnych, badań geologiczno-inżynierskich (a w razie potrzeby opracowanie ekspertyzy technicznej), wykonanie obliczeń wytrzymałościowych (sprawdzających) pozostających konstrukcji oraz podjęcie innych działań w fazie przedprojektowej niezbędnych do wykonania projektu technicznego w zakresie przebudowywanych dróg zakładowych.

4

Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym następujących dokumentacji projektowych:

 1. koncepcji projektowej dot. całości prac,
 2. wykonanie szczegółowej dokumentacji wykonawczej we wszystkich branżach obejmującej całość przedmiotu umowy,
 3. projektów organizacji ruchu na czas realizacji prac w terenie.

5

Kompleksowa realizacja wszystkich prac związanych z przebudową dróg: Magazynowej, Węglowej oraz Złomowej, w tym dostarczenie wszystkich materiałów, elementów konstrukcyjnych, instalacji - zgodnie z dokumentacją wyszczególnioną w pozycjach 1 - 4 oraz poniższym zakresem prac:

 1. rozbiórka istniejących dróg betonowych wraz z podbudową oraz wywozem materiału z rozbiórki poza teren zakładu,
 2. wykonanie nowych nawierzchni betonowych wraz z podbudową oraz robotami ziemnymi o min. szerokości 7m. oraz odciążenia ruchem Kr3,
 3. demontaż istniejących barier ochronnych z szyn kolejowych oraz montaż w ich miejsce systemowych barier drogowych,
 4. przebudowa istniejących rowów odwadniających wzdłuż placów węglowych wraz z wykonaniem wzmocnień korony torowiska na czas ich prowadzenia,
 5. rozbiórka oraz wykonanie nowych ciągów pieszych
 6. wymiana wszystkich krawężników oraz obrzeży chodnikowych w obrębie przebudowywanych dróg.
 7. wzmocnienie istniejącej komory osadczej znajdującej się wzdłuż rowu przy ul. Węglowej.
 8. remont oraz uszczelnienie kanału kablowego oraz tunelu taśmociągu znajdujących się pod ul. Węglową w okolicach WW2.
 9. wykonanie zamykanego szlabanu przy zjeździe z ul. Węglowej w stronę rozmrażalni wagonów.
 10. wykonanie utwardzonych podjazdów (betonowych) do urządzeń nawęglania przy placach węglowych nr 2 i 3.
 11. zapewnienie odprowadzenia wód opadowych oraz uniemożliwienie napływu szlamu węglowego pod budynek rozdzielni RNW ¾. 
 12. wykonanie punktów poboru wody ppoż przy budynkach przesypowych 1-5 oraz stacjach napinających taśmociągów T2/II oraz T3/II poprzez rozbudowę istniejącej sieci ppoż.
 13. regulacja oraz ewentualna wymiana studzienek oraz kratek spustowych,
 14. uzgodnienie oraz oznakowanie tymczasowych objazdów, wyłączeń oraz dróg komunikacyjnych w okresie trwania prac,
 15. rekultywacja terenów po zakończonych robotach.

6

Zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac.

7

Wykonanie w niezbędnym zakresie przekładek istniejących instalacji we wszystkich branżach w rejonie przebudowywanych dróg, które kolidować będą z nowymi elementami zabudowy (wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów), opracowanie projektu niezbędnych przekładek.

8

Wykonanie rozbiórek w zakresie niezbędnym dla realizacji prac związanych z przebudową dróg zakładowych.

9

Wykonanie pełnego zakresu badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10

Wykonanie robót polegających na połączeniu przebudowanych dróg z innymi obiektami, budowlami oraz instalacjami.

11

Wykonanie robót rekultywacyjnych w obrębie prowadzonych prac (m.in. sprzątanie, wyrównanie terenu, sianie trawy).

12

Obsługa geodezyjna całości prac wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przebudowanych dróg. Naniesienie zmian na mapy zasadnicze miasta oraz zorganizowanie i pokrycie kosztów naniesienia zmian na mapę numeryczną Ec Siekierki (Geo-Map i AutoCad w układzie lokalnym i warszawskim) prowadzoną przez firmę wskazaną przez Zamawiającego. Dostarczenie „mapy do celów projektowych” oraz płyty CD z numeryczną mapą całego zakładu w programie Geo-Map i AutoCad potwierdzających naniesione zmiany

13

Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie jej do oceny Zamawiającemu.

14

Przekazanie do użytkowania przebudowanych dróg.