PL EN

Budownictwo torowe

  1. Kompleksowe roboty w zakresie budowy, remontu i stabilizacji podtorza kolejowego
  2. Kompleksowe roboty w zakresie budowy, remontu, modernizacji, projektowania, nadzoru i przeglądów bocznic kolejowych:
    • Przeglądy techniczne infrastruktury kolejowej
    • Projektowanie boc znic i obiektów towarzyszących
    • Budowa i remonty bocznic oraz obiektów towarzyszących
      • Roboty w torach o prześwicie normalnym, szeroko i wąskotorowym wszystkich rodzajów i typów
      • Rozjazdy zwyczajne i krzyżowe, pojedyncze i podwójne
      • Przejazdy kolejowe z płyt żelbetowych
      • Tory na ławach i fundamentach żelbetowych
      • Podtorza zwałowarek, suwnic i żurawi
  3. Konserwacja oraz całoroczne utrzymanie bocznic kolejowych
Zobacz realizacje budownictwa torowego

Budownictwo drogowe

  1. Budowa i remonty dróg, placów i ciągów komunikacyjnych
  2. Drogi, chodniki i parkingi z betonowej kostki brukowej dowolnej kolorystyki, kształtu i wzoru
  3. Ciągi komunikacyjne z kostki kamiennej
  4. Drogi i place betonowe, składowiska
  5. Rampy kolejowe z połączeniem robót kolejowych i drogowych
  6. Drogi i place z płyt betonowych MON, IOMB, trylinki
  7. Oznakowania pionowe i poziome Infrastruktura drogowa typu:
    • Przepusty
    • Rowy odwadniające
    • Drenaże i kanalizacja deszczowa
Zobacz realizacje budownictwa drogowego

Budownictwo przemysłowe

  1. Obiekty budownictwa przemysłowego
    • Place i drogi przemysłowe
    • Rampy kolejowe i drogowe
    • Budynki z płyt warstwowych z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym
    • Przejazdy kolejowe prefabrykowane i monolityczne
    • Podtorza zwałowarek i suwnic
  2. Ogrodzenia
    • Ogrodzenia stalowe przęsłowe i z siatki
    • Ogrodzenia stalowe ozdobne z elementami kutymi
    • Ogrodzenia betonowe
  3. Roboty wodociągowo-kanalizacyjne
    • Budowa przewodów i kanałów dowolnych średnic z rur PCV, betonowych Wipro, kamionkowych
    • Przeciski pod torami kolejowymi
    • Odwodnienia dróg, torów kolejowych, parkingów, placów, budynków
    • Studzienki kanalizacyjne tradycyjne i komorowe
    • Wpusty uliczne i kanały odwadniające
    • Budowa wodociągów PCV, PE, z rur stalowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  4. Konstrukcje stalowe
    • Konstrukcje stalowe hal, magazynów
    • Lekkie obudowy konstrukcji z blach profilowanych lub płyt warstwowych
    • Płyty warstwowe z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym
    • Przemysłowe obiekty magazynowe
  5. Zabezpieczenia antykorozyjne stalowych konstrukcji, przy wykorzystaniu technik:
    • Czyszczenia strumieniowo – ściernego piaskiem lub syntetycznymi materiałami amforycznymi
    • Malowania hydrodynamicznego farbami epoksydowymi i poliuretanowymi
Zobacz realizacje budownictwa przemysłowego

Obiekty zagospodarowania publicznego

  • Place, drogi, ciągi komunikacyjne, parkingi
  • Place zabaw, obiekty rekreacji
  • Fontanny
  • Zieleń publiczna
Zobacz realizacje obiektów zagospodarowania publicznegoo

Konstrukcje żelbetowe

  1. Roboty fundamentowe i żelbetowe
  2. Konstrukcje żelbetowe budownictwa przemysłowego
  3. Betonowe studzienki, komory, zbiorniki
  4. Przejazdy kolejowe monolityczne
  5. Infrastruktura towarzysząca
Zobacz realizacje konstrukcji żelbetowych